linkedin     xing menu line item languagemap

Tuân thủ

MeV là một công ty và tất cả nhân viên của MeV có trách nhiệm tuân thủ theo một quy tắc ứng xử trong công việc của họ. Quy tắc ứng xử này cũng bao gồm những hậu quả thích đáng trong trường hợp nhân viên không tuân thủ nó. Những khía cạnh quan trọng của Hướng dẫn Tuân thủ của chúng tôi bao gồm

  • Đảm bảo tính bảo mật của đối tác kinh doanh
  • Tuân thủ các quy định của chính sách bảo mật và thông tin nội bộ
  • Chống tham nhũng và hối lộ

Chúng tôi liên tục đào tạo nhân viên về tình trạng pháp lý hiện tại và chúng tôi cũng thông báo cho các đối tác kinh doanh về các điều kiện khung theo luật định. Mục đích của việc đào tạo và thông báo là để cung cấp những hướng dẫn đáng tin cậy cho các tương tác kinh doanh và cá nhân. Điều này giúp bảo vệ đối tác kinh doanh, nhân viên của chúng tôi, các bên thứ ba và cũng cho chính công ty chúng tôi.