linkedin     xing menu line item languagemap

References

Ví dụ về các dự án

Sự xác nhận Dưới đây, chúng tôi
cung cấp một phần thông tin các
dự án, bệnh viện, nhà dưỡng lão,
mà chúng tôi đã thực hiện với vai
trò như một tổng thầu hoặc nhà
thầu phụ hoặc là đơn vị sửa chữa

 

Jakarta

Dự án của chúng tôi tại Jakarta!