linkedin     xing menu line item languagemap

Tư vấn

Bạn muốn mở rộng cơ sở hoặc thay thế trang thiết bị. Chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn trong việc phân tích nhu cầu, chuẩn bị hồ sơ ghi chép phạm vi, các thông số kỹ thuật, cũng như việc chuẩn bị hồ sơ mời thầu.

consultancy Picture

Trong quá trình thực hiện công việc, chúng tôi sẽ xin cố vấn từ các chuyên gia nổi tiếng đến từ khu vực công của hệ thống chăm sóc sức khỏe tại Áo. Ngoài ra, chúng tôi còn có một cơ sở dữ liệu và kết nối toàn diện với tất cả các nhà sản xuất thiết bị y tế lớn.